Factura electrònica

Us posem en coneixement que des del dia 15 de gener de 2015, és obligatòria la presentació de factures electròniques per part dels proveïdors, en les relacions amb les administracions públiques.

Les entitats que hi estan obligades són les Societats Anònimes, les Societats de Responsabilitat Limitada, les Unions Temporals (UTE) i les persones jurídiques i entitats sense personalitats jurídica que no tinguin nacionalitat espanyola.

Les factures d’import inferior a 5.000,00€ n’estan excloses.

Accediu a la bústia per a fer la presentació i consulta de les vostres factures electròniques

Processos selectius

Procés selectiu per a la cobertura definitiva d’una plaça d’enginyer/a superior, Grup A1, de la plantilla del Consorci per la via de l’estabilització de l’ocupació temporal, amb contracte laboral fix.

Termini de presentació de sol·licituds:
El termini de presentació de sol·licituds per prendre part en el procés serà de 20 dies naturals comptadors a partir de l’endemà de la publicació de la convocatòria al DOGC.

Data de publicació al BOP: 16/12/2022                  Enllaç document
Data de publicació al DOGC: 29/12/2022              Enllaç document

Documents:
Bases reguladores
Sol·licitud per participar en el procés selectiu

Modificació bases i convocatòria procés selectiu cobertura definitiva plaça enginyer/a superior, Grup A1, plantilla Consorci             Enllaç document

Data de publicació al BOP de la modificació: 18/01/2023          Enllaç document

Nou termini de presentació de sol·licituds:
Com a conseqüència de la modificació de les bases, es concedeix una AMPLIACIÓ del termini de presentació de sol·licituds que serà de 20 dies naturals a partir de l’endemà de la publicació al DOGC.

Data de publicació al DOGC de la modificació: 20/01/2023         Enllaç document

Documents:
Bases reguladores modificades
Llista provisional admesos i exclosos
Execució i resultat prova nivell C1 de llengua catalana
Llista definitiva admesos i exclosos
Acta constitució òrgan tècnic de selecció – valoració de mèrits
Resolució contractació plaça enginyer Grup A1