El consorci

El Consorci per al Tractament de Residus Sòlids Urbans del Maresme (en endavant Consorci) és una entitat administrativa, actualment adscrita al sector públic de l’Ajuntament de Mataró, creada per a la gestió i tractament dels residus municipals a la comarca del Maresme.

Amb més de 30 anys de recorregut a les esquenes, el Consorci ha assolit una reconeguda trajectòria i prestigi internacional apostant per la innovació ambiental i energètica del territori.

Des de 1985 el Consorci és el titular d’una instal·lació de tractament de residus municipals ubicada a Mataró, al Polígon de les Hortes. Aquesta instal·lació ha anat evolucionant amb el pas del temps fins a les modernes instal·lacions actuals, constituint el que es coneix com a 3a generació d’infraestructures del Consorci.

Així, des de l’any 2012 el Consorci disposa d’una instal·lació de referència com és el Centre Integral de Valorització de Residus del Maresme, el qual ha passat a donar servei a aproximadament un milió d’habitants (Maresme i Vallès Oriental).

Partners

Amb la col·laboració de la nova càtedra d’Economia Circular del TecnoCampus Mataró-Maresme (Universitat Pompeu Fabra) i altres centres de coneixement.

Redefinició estratègica Maresme Circular

Per què?

Per què?

Creiem en el canvi sistèmic en la manera d’utilitzar els nostres recursos i que nous models de producció i consum són possibles.

Creiem que l’activitat humana i la seva petjada ambiental han de respectar els límits dels sistemes naturals del planeta.

Creiem que el bé comú ha de prevaldre per sobre de l’activitat o creixement inconscient.

Com?

Com?

Facilitant i promovent activitats de tancament de cercles d’aprofitament de recursos: l’Economia Circular.

Dedicant recursos propis del Consorci per habilitar una nova localització i primeres actuacions en una aposta decidida i ambiciosa des de l’àmbit públic.

Aplicant una estratègia col·laborativa multiagent: sector públic, sector privat, tercer sector, centres de coneixement i ciutadania.

Promovent la millora ambiental i sòcio-econòmica del Maresme. Generant llocs de treball. Impulsant la innovació i projectes de valor afegit tangibles i escalables.
Mitjançant un Pla Estratègic d’Economia Circular i Gestió de Recursos del Maresme.

Què?

Què?

Parc Circular Mataró-Maresme, integrat en la nova estratègia Maresme Circular.

Un Parc concebut per donar cabuda a activitats dirigides a la participació ciutadana i altres de caire industrial, aportant un valor afegit en la línia de contribuir a tancar cercles d’aprofitament en l’aplicació pràctica del concepte d’Economia Circular.

Un Parc entès com una unitat, un únic metabolisme amb diferents formes i partícips, que pretén potenciar i accelerar la transició cap a una Economia Circular.

Un projecte disruptiu i singular a nivell nacional i internacional.

Parc Circular Mataró Maresme

En aquest Parc es desenvoluparan activitats de diferent naturalesa, però totes elles integrades en una visió de conjunt i sota els principis de l’Economia Circular, dins d’una mateixa parcel·la regulada i tutelada pel Consorci.

 1. Activitats de prevenció, sensibilització, reparació i reutilització dirigides directament a la ciutadania, amb una vessant d’integració social transversal a les diferents activitats que s’hi duguin a terme.
 2. Recollida porta a porta i preparació per a la reutilització de residus voluminosos com a via prioritària de gestió i aprofitament dels recursos.
 3. Triatge de residus voluminosos per tal d’augmentar el reciclatge material i reduir la quantitat de residus amb destí a valorització energètica.
 4. Activitats de caire més tecnològic i industrial, d’iniciativa privada, basades en els diferents sectors estratègics i accions identificades pel Pla Estratègic d’Economia Circular i Gestió de Recursos del Maresme.
 5. Altres oportunitats o actuacions que siguin coherents amb la visió del Consorci i que aportin un valor afegit en la línia de contribuir a tancar cercles d’aprofitament de recursos en el marc de l’aplicació de l’Economia Circular.

El projecte del Parc s’articularà a través d’una sèrie de fases. En la primera fase s’hi englobaran les activitats 1, 2 i 3 de la llista anterior, amb vocació de servei públic, mentre que les activitats 4 i 5 seran desenvolupades en les fases següents.

PRIMERA FASE

La 1a fase es centra en les activitats emmarcades en l’Espai Refer i en els serveis per a la millora de l’eficiència en la recuperació material de residus voluminosos.

Ocupant 2.771 m2 de la parcel·la i dins de la clau urbanística d’Equipaments, s’implantarà un edifici de diverses plantes amb la particularitat de tenir accés des de 2 carrers:

 • Des del C/ Camí de Ca la Madrona (cota superior) s’aixecarà l’Espai Refer, un edifici singular de dues plantes on s’hi portaran a terme les activitats dirigides a la ciutadania.
 • Des del C/ Vapor Gordils (cota inferior) es tindrà accés al soterrani i altell de la part més industrial i de gestió de residus voluminosos: triatge per al reciclatge i preparació per a la reutilització. Per tal de tenir accés a aquesta part es crearà i urbanitzarà un accés dotat de bàscula de pesatge per camions així com un pati de maniobres dins de la clau urbanística de sòl industrial.

Espai Refer

L’Espai Refer és el projecte més emblemàtic d’aquesta 1a fase d’actuacions. Es tracta d’un conjunt de serveis gratuïts per a la ciutadania destinats a la reducció de residus: servei d’assessorament per a l’autoreparació, tallers i xerrades per a la ciutadania, i actuacions d’inclusió social de col·lectius desfavorits. Es tracta d’un projecte inspirat en el programa “Reparat, millor que nou!” que desenvolupa l’Àrea Metropolitana de Barcelona, però amb un enfoc més ampli i social.

L’Espai Refer inclourà assessorament per a l’autoreparació en diferents àmbits: informàtica i aparells electrònics, fusteria i mobiliari, bicicletes, tèxtil, bricolatge domèstic (fontaneria, electricitat, petits aparells elèctrics). A la planta baixa hi haurà un espai d’intercanvi i botiga de venda de productes de segona mà, així com activitats relacionades amb la lluita contra el malbaratament alimentari, el compostatge domèstic, el conreu ecològic, etc., i tots aquells projectes de caire social considerats viables que puguin estar relacionats amb aquestes activitats. Per aquest motiu, es preveu un espai d’horts socials.

Pressupost de la 1ª fase

El Pressupost d’Execució per Contracte de l’edificació de la 1a fase en el seu conjunt se situarà al voltant dels 5’3 M€.
Es preveu iniciar les obres d’aquesta 1a Fase a la primavera de 2020. Actualment en fase de redacció del projecte executiu.

TRIATGE DE VOLUMINOSOS

Es durà a terme el tractament dels residus Voluminosos que actualment s’estan tractant al Centre Integral de Valorització de Residus del Maresme, amb la voluntat de millorar la seva recuperació material, així com d’augmentar i diversificar la tipologia i orígens d’aquests fluxos de residus.

Per aquest motiu s’ampliarà la superfície de la que actualment es disposa i es prioritzarà assolir la màxima separació possible de fraccions reciclables per tal que no hagin d’anar a destí finalista (valorització energètica o abocador).

PREPARACIÓ PER A LA REUTILITZACIÓ

Entre les iniciatives incloses en aquesta 1a fase, al costat del Triatge de voluminosos, es preveu gestionar els residus voluminosos que seran captats a través d’un recollida Porta a Porta al domicili que permeti maximitzar el potencial de recuperació i fer possible la preparació per a la reutilització i la venda de 2a mà dels mateixos, com a via prioritària de gestió per sobre del reciclatge.

Serà precisament l’Ajuntament de Mataró, amb la nova recollida Porta a Porta al domicili de voluminosos prevista, el primer usuari d’aquesta àrea, amb un model de gestió disruptiu i innovador en el seu conjunt que permetrà la millora en l’aprofitament d’aquests residus.

Tots aquells objectes que hagin pogut ser restaurats, higienitzats i condicionats seran enviats a la botiga de 2a mà de l’Espai Refer per a la seva comercialització. La venda d’articles de 2a mà acompleix dos objectius fonamentals: (1) allargar la vida útil dels productes reduint la quantitat de residus generats; i (2) posar a l’abast de la ciutadania uns productes perfectament vàlids i adequats per al seu ús.

Fases posteriors del parc circular Mataró-Maresme

Les fases següents del Parc es centraran en activitats de caire més tecnològic i industrial, d’iniciativa privada, fins esgotar el total de superfície disponible (18.171 m2 totals de parcel·la).

SECTORS ESTRATÈGICS PREFERENTS PER AL TERRITORI

 • En general, els detectats al Pla Estratègic d’Economia Circular i Gestió de Recursos del Maresme.
 • En concret: tèxtil, turisme-serveis, agroalimentari, construcció, químic, farmacèutic,…
 • Materials/fluxos estratègics: plàstics, metalls i minerals estratègics, matèries primeres fonamentals, tèxtils, materials renovables, energia,…

Criteris de circularitat per admissió al parc Mataró-Maresme

Millorar l’ús eficient de matèries primeres en la producció, en particular reduint l’ús de matèries primeres i incrementant el de subproductes i residus.

Augmentar la durabilitat, la reparabilitat o les possibilitats d’actualització o reutilització dels productes.

Augmentar la reciclabilitat dels productes, així com dels diferents materials continguts en els productes.

Reduir el contingut de substàncies perilloses en materials i productes.

Perllongar l’ús dels productes, en particular incrementant la reutilització, la refabricació, l’actualització, la reparació i l’ús compartit de productes per part dels consumidors.

Afavorir la recuperació de matèries primeres fonamentals.

Reduir la generació de residus a través d’estratègies productives de prevenció.

Incrementar la preparació per a la reutilització i el reciclatge de residus.

Utilitzar eficientment els recursos naturals energètics.

Maximitzar el retorn social al territori.

Maximitzar la reducció i estalvi en emissions de GEH.

Millorar els resultats de l’impacte ambiental dels productes, serveis o processos a través de l’Anàlisi del Cicle de Vida (ACV).

Maximitzar els impactes econòmics en el territori.

Augmentar l’ús de matèries primeres secundàries i la seva qualitat, en particular a través d’un reciclatge d’alta qualitat o la millora de la puresa i concentració dels residus.

Constituir un canvi del model de producció i consum.

Maximitzar els resultats de la Matriu del Bé Comú (Economia del Bé Comú).

Escalabilitat i replicabilitat.

Model de relació entre el consorci i les empreses

 • Lloguer de llarg o molt llarg termini en condicions econòmiques avantatjoses. Condicions de preus i durada de contracte a definir.
 • Inversió en l’edificació i instal·lacions necessàries pròpies de l’activitat a càrrec de l’empresa.
 • Superfície mínima de l’activitat: 500 m2 (limitació planejament urbanístic). Superfície màxima a definir.
 • Disponibilitat de serveis comuns d’accessos (camions), aparcament, vigilància, col·laboració acadèmica i altres possibles serveis.
 • Possibilitat de simbiosi en determinats fluxos entre empreses implantades al Parc o el propi Consorci.
 • Possible reserva de condicions especials per a empreses de l’economia social i solidària.

LES 7 RAONS PER INVERTIR EN EL PARC CIRCULAR MATARÓ MARESME

1

Perquè és una gran oportunitat d’implantació a bon preu en unsòl industrial a la ciutat de Mataró i el Maresme, amb bones serveis i una excel·lent localització i comunicació (accés directe C-32) amb Barcelona i el Mediterrani.

2

Perquè la col·laboració público-privada i la promoció per part de les administracions permet agilitzar la implantació de l’activitat (llicències).

3

Perquè el compliment dels criteris d’acceptació per a la localització al PCMM implica compartir una visió diferent de l’activitat econòmica sota el nou paradigma de l’Economia Circular, potenciant les col·laboracions entre tots els agents pabr-tsicwiipma.ncotsm, sota el lideratge i la participació directa del Consorci.

4

Per disposar de serveis comuns existents i energies renovables, així com les possibles sinergies amb el Centre Integral de Valorització de Residus del Maresme, una moderna instal·lació a Mataró que disposa de les darreres tecnologies i que és propietat del Consorci.

5

Per prestigi, perquè el Parc Circula Mataró Maresme forma part de un ambiciós pla per convertir en un hub d’ Economia Circular referent al sud d’ Europa.

6

Per la col·laboració amb centres de recerca i coneixement molt destacats (Càtedra Economia Circular TecnoCampus, entre d’altres).

7

Pel valor afegit d’una comunicació i imatge comuna identificadora d’uns valors.