Situació de la gestió de residus

La unificació de criteris tècnics i mediambientals conduïda per la Unió Europea, a través de la Directiva Marc 2008/98/CE del Parlament Europeu i del Consell de novembre de 2008, sobre la gestió i tractament de residus; estableix unes línies d’actuació basades en la reducció, reutilització, reciclatge, valorització energètica i deposició en abocador, en aquest ordre jeràrquic.

Es tracta d’una jerarquia legal on la ciutadania té un paper molt important, ja que és necessari que els hàbits de consum de la societat vagin en comunió amb els tres grans eixos: reducció, reutilització i reciclatge.

El Maresme ha consolidat la tendència iniciada els darrers anys pel que fa als residus municipals, augmentant el percentatge de residus recollits selectivament. Així, la ciutadania ha incorporat als seus hàbits quotidians la importància de reciclar els residus. L’any 2019, es van recollir selectivament al Maresme el 47,32% dels residus generats, situant-se per sobre de la mitjana catalana, que és del 44,90%.

Els residus municipals a Catalunya

A Catalunya es van generar l’any 2019 un total de 4.046.615 tones de residus municipals. D’aquest total, 1.816.924 tones -44,90%- es van recollir selectivament, i la resta que configura la fracció Resta (2.229.691 tones), 164.876 tones -7,39%- es van valoritzar energèticament, 521.231 tones -23,38%- es van destinar a deposició controlada, i 1.543.584 tones -69,23%- a tractament per a la seva valorització.

El coeficient resultant de generació individual fou de 1,44 kg/hab/dia.

 

Situació del Maresme

EL MARESME (AJ. CONSORCIATS)

Descripció : comarca litoral situada al nord de la ciutat de Barcelona. Està formada per 28 municipis.

Població : 431.809 habitants.

Capital : Mataró, 128.265 habitants.

Economia : industria tèxtil, alimentària, química i turisme.

Total residus municipals 2019 : 244.084 tones

Mitja anual generació : 565 Kg/hab/any

Coeficient de generació (població censada) : 1,55 kg/hab/dia

Recollida selectiva 2019 :

Vidre : 11.401 tones

Paper-cartró : 13.261 tones

Envasos : 9.920 tones

Fracció orgànica + autocompostatge : 31.405 tones

Voluminosos : 21.994 tones

Poda : 10.586 tones

Altres recollides : 16.937 tones

Total selectiva : 47,32%