A continuació podreu consultar les diferents seccions del mapa interactiu:

A – BIOMETANITZACIÓ

La part de fracció orgànica que no s’ha destinat a l’àrea de compostatge o estabilització aeròbica, arriba a aquesta àrea per al seu tractament anaeròbic, és a dir, en absència d’oxigen.

Després d’una primera separació d’impropis en sec, la matèria orgànica passa per un pretractament humit avançat que permet fer arribar una suspensió orgànica néta als 2 digestors en condicions òptimes per a la generació de biogàs gràcies a la complexa activitat biològica dels microorganismes anaeròbics.

El biogàs generat s’envia a 2 motors de combustió que permeten la generació elèctrica de prop de 13 milions de kWh/any i una producció de calor per a l’escalfament dels digestors i la higienització del digest –suspensió que surt dels digestors-.

Aquesta producció elèctrica permet estalviar l’emissió a l’atmosfera de més de 5.000 tones CO2/any, equivalent a plantar uns 250.000 arbres, o el que és el mateix un bosc que ocupi tota la superfície del terme municipal de Canet de Mar (625 Ha).

Procediment

Digestor

Pretractament humit

B - ESFERA VERDA

És un espai de reflexió, i pretén ser un punt de demostració que una altra realitat és possible i que s’està produint: l’Economia Circular.

El sistema lineal de l’economia actual (extracció de materials, fabricació, utilització i eliminació de residus) s’ha esgotat, ja que hi ha una sèrie de recursos naturals i de combustibles fòssils en fase de desaparèixer.

Amb l’Esfera Verda es pretén explicar d’una forma molt senzilla i didàctica el concepte d’Economia Circular: utilitzar els residus com a recursos per aconseguir un cicle eficient dels materials i un creixement intel·ligent, sostenible i integrador.

Principis de l’Economia Circular:

–       Eco-disseny inicial considerant els impactes mediambientals al llarg del cicle de vida del producte per tal d’integrar-los.
–       Gestió optimitzada dels estocs i dels fluxos de materials, energia i serveis de les organitzacions industrials.
–       Prioritzar la funcionalitat, la venda d’un servei enfront a un bé material.
–       Reutilització dels béns o productes per tornar-los a utilitzar després de la seva vida útil, en la seva mateixa funció o en una altra, directament o després d’una acció de restauració o reacondicionament.
–       Reparació per trobar una segona vida als productes sense servei.
–       Reciclatge per aprofitar els materials que s’hi troben en els residus.
–       Valorització energètica dels residus que no es poden reciclar.

C - BIOESTABILITZACIÓ

A aquesta nau, la fracció orgànica es tracta gràcies a l’activitat biològica dels microorganismes aeròbics presents a la matèria orgànica.

Aquí hi arriba part de la fracció orgànica separada en el pretractament i el digest generat a l’àrea de metanització o digestió anaeròbica.

Perquè l’activitat dels microorganismes sigui eficaç, cal airejar i controlar la humitat i temperatura. Així s’optimitza el procés biològic.

Procediment

Reactor de bioestabilització

Sortida del bioestabilitzat

RTO (oxidació tèrmica regenerativa)

Interior biofiltre (Biomedi inorgànic)

D - TRACTAMENT D'AIRES

El sistema de tractament d’aires i olors és fonamental per al bon funcionament del Centre. Està integrat per un biofiltre inorgànic d’alta tecnologia i una RTO o Oxidació Tèrmica Regenerativa.

Tot plegat, juntament amb els aires que es fan servir a la Planta de Recuperació Energètica per a la combustió, ens dóna una capacitat total de tractament d’olors de 400.000 m3/h.

E - PRETRACTAMENT

Aquí se separen els residus en funció de la seva mida, geometria i composició. S’obtenen 16.000 tones a l’any de materials reciclables.

Intervenen en aquesta tasca diferents sistemes automàtics avançats: obrebosses, tròmels, separadors balístics, separadors òptics, separadors magnètics, separadors de Foucault, aspiracions de film, premses, etc., combinats amb la separació manual en punts estratègics del procés.

La matèria orgànica separada s’envia cap als processos biològics, mentre que el rebuig combustible s’utilitza per a la seva conversió en calor i electricitat.

Podeu seguir el recorregut de les fraccions principals en funció de la codificació de color:

Groc: Sistemes d’alimentació i separació inicial
Verd: Fracció orgànica o petita (0-70 mm)
Blau: Fracció envasos o intermitja (70-200 mm)
Vermell: Fracció rebuig combustible o gran (>200 mm)

Procediment

Cabina de triatge

Nau de pretractament

Cintes de procés

Separador magnètic

Separador òptic

F - EDIFICI ADMINISTRATIU

L’accés al Centre Integral de Valorització de Residus del Maresme es realitza per l’entrada principal de l’edifici administratiu, al carrer de la Teixidora, 83, 08302 Mataró.

G - AULA AMBIENTAL

Està integrada per tres àmbits:

Àmbit A: Secció dividida en tres mòduls, on s’exposa la problemàtica que representen els residus en la societat. Els mòduls són:

– Mòdul 1: Com més cervell, més residus?
– Mòdul 2: Saps quants residus generes?
– Mòdul 3: Què hi ha darrere del que consumeixes?

Àmbit B: Secció dividida en quatre mòduls, on s’exposa què es fa en el Centre amb els residus. Els mòduls són:

– Mòdul 4: Tipus de residus, separació i reaprofitament
– Mòdul 5: Fonts d’energia
– Mòdul 6: Quina quantitat d’energia es genera?
– Mòdul 7: Reducció del rebuig

Àmbit C: Secció amb un únic mòdul, on s’exposa el que es pot fer des de casa per minimitzar els residus.

– Mòdul 8: La regla de les 3 erres

H - CONTROL D'ACCÉS I BÀSCULES

A l’entrada del recinte es disposa d’una bàscula de pesatge, on tots els camions que arriben són pesats tant a l’entrada com a la sortida. Al mateix temps es registren totes les dades necessàries per al correcte control dels camions que accedeixen al Centre. Després del seu pesatge, els camions es dirigeixen cap a la nau de recepció.

I - MAGATZEM, VESTUARIS I SERVEIS

Nova nau de serveis i vestuaris pels treballadors del Centre. A més a més del nou magatzem.

Edifici vestuaris i magatzem

Procediment

Procediment

Transferència d'envasos i paper/cartró

Aparcament

J - TRANSFERÈNCIA ENVASOS I P/C

Consisteix en la descàrrega i alimentació automàtica per a la transferència del paper/cartró i els envasos procedents de la recollida selectiva cap als recuperadors finals.

En el cas del paper/cartró es procedeix a fer bales premsades per tal d’optimitzar el transport, mentre que en el cas dels envasos s’utilitzen contenidors compactadors per al transport fins a la planta de triatge d’envasos.

A la coberta d’aquesta nau amb l’accés d’una rampa hi ha l’aparcament de vehicles dels treballadors del Centre.

K - LABORATORI

Aqui es realitzen anàlisis dels materials sòlids i líquids de diferents punts del procés. Concretament, es mira la humitat, el pH, la conductivitat, l’estabilitat del producte, …

Procediment

Procés d'afinament

Bioestabilitzat

Aparcament

L - AFÍ

Aquí arriba la matèria orgànica estabilitzada procedent de la nau de compostatge o estabilització aeròbica. Aquest material, un cop estabilitzat i madurat, encara conté una quantitat significativa d’inerts i impropis que cal separar per tal d’obtenir un producte final de la màxima qualitat possible.

Per aconseguir-ho el producte estabilitzat es fa passar per un garbell vibrant i una taula densimètrica que garanteix un producte apte per al seu ús final.

M - TRANSFERÈNCIA VIDRE

Aquesta és l’àrea de descàrrega i alimentació automàtica per a la transferència de vidre procedent de la recollida selectiva cap als recuperadors finals.Per tal d’optimitzar el seu transport, el vidre es recull en contenidors i es trasllada mitjançant camions de major tonatge.

Procediment

Transferència del vidre

N - PLANTA VOLUMINOSOS

Estem davant de l’àrea de procés dels anomenats residus voluminosos (mobles, trastos vells, matalassos, fustes grans, andròmines diverses). Aquí hi arriben tant els residus d’aquest tipus separats a l’inici del pretractament com les descàrregues específiques dels camions que en fan la recollida municipal.

L’objectiu és separar manualment tots aquells materials reciclables i triturar el restant per a enviar-ho a la Planta de Recuperació Energètica.

O - MAGATZEM PRODUCTES RECUPERATS

Tota la separació automàtica i manual que es realitza a la nau de pretractament, permet la separació de més de 16.000 tones/any de materials recuperats aptes per al seu reciclatge (paper/cartró, vidre, plàstics, metalls, bricks), els quals s’emmagatzemen en forma de bales premsades en aquesta nau per al seu transport cap al recuperador final.

Fosses de la Planta de Resta

Fosses de la Planta de Recuperació Energètica

P - RECEPCIÓ

Després del pesatge a bàscula, els camions es dirigeixen a la nau de recepció, on es troben els fossats de descàrrega de la Planta de Resta, de 5.650 m3; i els fossats de la Planta de Recuperació Energètica, de 6.000 m3, en el cas de residus no aptes per al seu processat a la Planta de Resta.

Q - TRANSFERÈNCIA FORM

Aquí es rep la FORM –matèria orgànica recollida selectivament-generada a la comarca del Maresme. Consisteix en la descàrrega i alimentació automàtica a contenidor per a transferir aquests residus cap a una planta externa de tractament biològic -Vallès Oriental- on s’obté energia i un compost final de gran qualitat.

R - TRACTAMENT D'AIGÜES

En aquesta instal•lació es tracten els efluents líquids o lixiviats generats a les diferents àrees de procés de la planta de RESTA abans del seu abocament a clavegueram.

Consisteix en un primer desbast, seguit d’un complex tractament biològic i d’una doble filtració -ultrafiltració més òsmosi inversa-, acabant el procés en l’evaporació de part del darrer concentrat obtingut.

S - PLANTA DE RECUPERACIÓ ENERGÈTICA

En aquesta instal•lació es procedeix a la recuperació energètica dels diferents rebuigs generats a la planta de RESTA i d’altres de procedència externa.

Gràcies a la calor generada en la combustió dels residus en els 2 forns-caldera, s’obté vapor a alta pressió que es condueix a una turbina per a la producció d’energia elèctrica.

Els gasos resultants de la combustió que surten de les calderes són degudament depurats d’acord a la més estricta normativa abans de ser emesos a l’atmosfera. En el procés de depuració s’empren diferents reactius (calç, carbó actiu, urea, amoníac, etc.) per tal de combinar diferents processos químics i físics que garanteixen l’eliminació de contaminants.

La producció elèctrica que es pot exportar a la xarxa és propera als 85 milions de kWh/any, equivalent al consum elèctric domèstic de 85.000 persones (població equivalent a la suma del Masnou, Premià de Mar, Calella i Arenys de Mar).

T - SIMULADOR DE RESIDUS

Aquí ens apropem d’una forma molt especial al funcionament de la planta des d’un viatge a la tecnologia de la maquinària i el recorregut dels residus pels diferents processos. Convertirem el procés industrial en una petita aventura espacial i sensorial, gràcies a una pel·lícula 3D i les plataformes mòbils.

Actualment està en fase de proves.

A continuació alguns fragments de la pel·lícula 3D.

Grup electrogen

U - GRUP ELECTROGEN

És un dispositiu autònom capaç de produir electricitat. Molt útil per aturades fortuïtes de la xarxa de distribució d’electricitat i així mantenir els equips del Centre operatius.